Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, zwaną dalej „ustawą”,
 2. zarządzenia Nr 37 Wojewody Przemyskiego z dnia 23 czerwca 1998r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Przemyślu,
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa,
 4. ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 5. niniejszego Statutu,
 6. ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

 1. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Przemyśl.

§ 3

 1. Ośrodek posiada osobowość prawną.
 2. Terenem działania Ośrodka jest województwo podkarpackie.

§ 4
Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
Rozdział II

Zadania Ośrodka

§ 5

 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
 2. Do zadań Ośrodka należy również wykonywanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności:

  a) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  b) współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności policją, strażą pożarną, ośrodkami szkolenia kierowców, urzędem celnym, strażą graniczną, szkołami, itp.

  c) organizowanie szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,

  d) propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym wśród jego uczestników poprzez organizowanie turniejów i konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz organizowanie imprez podnoszących praktyczne umiejętności kierowców,

  e) organizowanie szkoleń dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

  f) organizowanie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

  g) przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  h) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej, wydawniczej i handlowej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  i) inicjowanie działań i wspieranie inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  j) opiniowanie i współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic stanu dróg i ulic oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym,

  k) współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie egzaminowania i szkolenia oraz wymiana doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczane będą na:
 1. działalność związaną z organizowaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
 2. zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
Skip to content