RODO

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

RODO

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu informuje, że:

1)         administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WORD w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu z siedzibą, przy ul. Topolowej 7;

2)         kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Krzysztof Dziobek
e-mail  iod@wordprzemysl.pl
tel. 16 675 06 58

3)        

Pani / Pana dane pozyskiwane są:

 • bezpośrednio od Pani / Pana;
 • z pobranego PKK.

4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym:

•        ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2018.1990 z późn. zm.),

•        ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz.U.2017.978 z późn. zm),

•        ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2018. 395 z późn. zm.)

•        rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016.232 z późn. zm.),

•        rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016.231 z późn. zm.),

oraz w czasie stanu epidemicznego w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 podczas przeprowadzania procesu egzaminowania lub zgodnie z art. art. 9 ust. 2 lit. i)  lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w oparciu o Pana/Pani zgodę;

5)         odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

•        wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Wydział Komunikacji, Policja, Prokuratura, Sądy, Urząd Skarbowy, itp.)

•       osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

 • upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy),
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (zwanej dalej „PWPW S.A.”) na podstawie powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją umowy na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Teleinfomatycznego WORD,
 • w związku z podpowierzeniem przetwarzania danych osobowych przez PWPW S.A.; 

6)         Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7)         Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas określony

 • przepisami prawa:
  • listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu – 1 miesiąc,
  • protokoły egzaminów państwowych – 50 lat,
  • złożonej skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy

i przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego – 25 lat,

 • zapis z praktycznej części egzaminu przechowuje się przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, a w przypadku, gdy osoba składająca egzamin złożyła skargę na jego przebieg lub warunki, w jakich był przeprowadzany zapis ten jest przechowywany do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego
 • rozliczenia finansowe (opłaty za egzamin) – 5 lat, lub do czasu przedawnienia się wzajemnych roszczeń,
 • zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną,
 • oświadczenie osoby przystępującej do egzaminu do czasu odwołania stanu epidemicznego oraz przez okres 21 dni

8)         posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

9)         posiada Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10)       podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawaa konsekwencjąich niepodania jest niemożność realizacji celów określonych w pkt 6. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne i może nastąpić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

11)       Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Skip to content