Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – „Punkty Karne”

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – „Punkty Karne”

dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy, formularz zgłoszeniowy

koszt: 1000 zł

Szkolenie mogą odbyć kierowcy, którzy:

  1. posiadają prawo jazdy dłużej niż rok;
  2. nie przekroczyli 24 punktów karnych w ostatnim okresie ustalonym ustawą;
  3. nie posiadają orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
  4. nie mają wydanej decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania zakazu;
  5. w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego ilość punktów jest zgodna ze stanem aktualnym, a także nie będą im przypisane kolejne punkty na skutek toczącego się postępowania sądowego lub na podstawie wykroczeń będących w drodze z innych komend policji na terenie Polski, w wyniku których nastąpi przekroczenie 24 pkt;
  6. nie uczestniczyli w ostatnich 6-ciu miesiącach w tego rodzaju szkoleniu.

Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu i  z tym dniem zostanie mu odjęte 6 punktów karnych. Punkty zostaną usunięte przez Komendę Wojewódzką Policji właściwą miejscowo.

SPRAWDŹ SWOJE PUNKTY KARNE

Formularz zgłoszeniowy do pobrania(dostępny także przed szkoleniem w Biurze Obsługi Klienta):

Skip to content