Egzamin praktyczny

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Egzamin praktyczny

Budynek WORD i auto egzaminacyjne

Część praktyczna na placu manewrowym

Egzamin praktyczny na placu manewrowym – w zależności od kategorii prawa jazdy – obejmuje wykonanie następujących zadań określonych w tabeli:

poz.zadania egzaminacyjnekategorie prawa jazdy
1.Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdyWszystkie
2.Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłuB, B1, C, C1,D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
3.Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem)C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
4.Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem lub wjazd przodem – wyjazd tyłem)C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
5.Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem)C, C1, D, D1
6.ZawracanieC, C1
7.Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
   


Dla kategorii C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E i D1+E zadania określone w poz. 1 i 2 tabeli 2 są stałe, a dwa kolejne zadania są losowane przez pierwszą osobę na liście osób zakwalifikowanych na egzamin z zestawu zadań określonych w tabeli :

poz.nr zestawupozycja zadania w tabeli 2kategoria
1.13, 4 – wjazd tyłemC, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
2.23,5C, C1, D, D1
3.34 – wjazd przodem, 6C, C1
4.44 – wjazd przodem, 7C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
5.55,7C, C1, D, D1
6.64 – wjazd tyłem, 6C, C1


Natomiast w zakresie kategorii B i B1 na placu manewrowym obowiązują zadania określone w poz. 1, 2 i 7 tabeli 1.

W zadaniu nr 1 na placu manewrowym – kandydat na kierowcę musi sprawdzić stan techniczny podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, a następnie  przygotować się do jazdy. W pierwszym etapie – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić dwa wybrane losowo elementy z niżej wymienionych :

 • poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),
 • poziom płynu chłodzącego,
 • poziom płynu hamulcowego,
 • poziom płynu w spryskiwaczach (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu),
 • działanie sygnału dźwiękowego,
 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych.
 • działanie świateł mijania
 • działanie świateł drogowych
 • działanie świateł hamowania „STOP”
 • działanie świateł cofania
 • działanie świateł kierunkowskazów
 • działanie świateł awaryjnych
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

Natomiast w drugim etapie – w tym samym zadaniu nr 1 – osoba egzaminowana musi przygotować się do jazdy i zaprezentować:

 • właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa,
 • sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte,

W lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, zaś w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem. W wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem.

W zadaniu nr 2 na placu manewrowym – egzamin praktyczny na prawo jazdy w zakresie kategorii B i B1 będzie obejmował sprawdzenie umiejętności upewnienia się o możliwości jazdy (ocena sytuacji wokół pojazdu – wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia), ruszania z miejsca, poruszania się pojazdem (płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu – z zatrzymywaniem się na początku i końcu pasa w tzw. „kopertach” o długości 5 m). W trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu powinna się odbywać zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka.


W trzecim zadaniu na placu manewrowym – osoba zdająca egzamin musi ruszyć z miejsca do przodu na wzniesieniu. W trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu osoba egzaminowana obowiązkowo zaciąga hamulec awaryjny, a następnie zwalnia go ruszając do przodu.

Część praktyczna w ruchu drogowym

Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym – na poszczególne kategorie prawa jazdy – powinny być wykonane zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem. Zadania te zostały określone w tabeli 7.

Tabela 7

Poz. Zadania egzaminacyjne 
Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego 
Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki,obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości. 
Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu. 
Przejazd przez skrzyżowania:a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znakA7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),c) z sygnalizacją świetlną,d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*) 
Przejazd przez przejścia dla pieszych 
W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie:a) jednego z następujących manewrów parkowania:- prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy) przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy) przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego, równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.b) manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej – możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki, itp.) – zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego.- miejsce do zawracania wyznacza egzaminator. W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie  wykonanie innego manewru parkowania.
Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*), przejazd przez tunel*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego 
Wykonanie manewrów:a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przyprędkości co najmniej 50 km/h),b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, orazzawracania na skrzyżowaniu, 
Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy.
10 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:- w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjnemusi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciuprzedniego i tylnego hamulca motocykla,- manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodkaegzaminowania. 
11 Rozprzęganie pojazdu przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut. 
  Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:– zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowegoi unieruchomienie silnika,- zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przedsamoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulcapostojowego przyczepy),- odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwejkolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzezumieszczenie ich we właściwym miejscu),- wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażonyw podporę,- rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),- ustawienie pojazdu obok przyczepy.Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadań na placu manewrowym. 

*) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

W zakresie kategorii A i A1 kandydat na kierowcę obowiązkowo musi wykonać hamowanie awaryjne (przy prędkości minimum 50 km/h – przy użyciu hamulca przedniego i tylnego). W przypadku pozostałych kategorii sprawdzian z hamowania od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu, np. przy znaku drogowym.
Polecenia egzaminatora nie mogą być sprzeczne z obowiazującymi na drodze zasadami ruchu lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa.

W zakresie kategorii B i B1 – w ruchu drogowym – odbywa się sprawdzenie wszystkich umiejętności bezpiecznego zachowania się kandydata na kierowcę, które obejmuje także umiejętność parkowania. Osoba egzaminowana musi obowiązkowo wykonać jedno z trzech parkowań, a mianowicie:

 • parkowanie prostopadłe lub skośne – wjazd przodem – wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), lub
 • parkowanie równoległe między dwoma pojazdami – wjazd tyłem – wyjazd przodem (możliwa jedna korekta toru jazdy).

Kandydat na kierowcę – w zakresie kategorii B i B1 w ruchu drogowym – obowiązkowo wykonuje również zawracanie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego – z wykorzystaniem infrastruktury drogowej). Drugi manewr zawracania odbywać się powinien na skrzyżowaniu.

Program egzaminacyjny w ruchu drogowym – na poszczególne kategorie prawa jazdy – musi być wykonywany w czasie nie mniejszym niż określono w tabeli 8.


W przypadku egzaminu prowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może  zakończyć egzamin po upływie 25 minut jeżeli został wykonany program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest pozytywny.

Tabela 8

poz.Rodzaj uprawnieńMinimalny czas trwania jazdy
w ruchu drogowym [min]
1Prawo jazdy kategorii:

– A1, A, B+E, T
– B1, B
– C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E
.

25
40
45
2Pozwolenie35


Egzaminator wybiera trasę egzaminacyjna tak. aby natężenie ruchu (w godzinach szczytu) na elementach drogi określonych w poz. 1-5 tabeli 7 nie było mniejsze niż 400 pojazdów na jeden pas ruchu. Natomiast trasy egzaminów w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1, B1 lub T określa ośrodek egzaminowania w porozumieniu z właściwym organem nadzoru. Plan przebiegu tych tras wywiesza się w ogólnie dostępnym miejscu ośrodka egzaminowania, tak aby osoby egzaminowane mogły się zapoznać z ich przebiegiem. W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B1 przeprowadzonego pojazdem umożliwiającym przebywanie egzaminatora w pojeździe nie stosuje się wyznaczonych tras egzaminacyjnych.

W egzaminie praktycznym na prawo jazdy – na pisemny wniosek osoby zapisującej się na egzamin- może uczestniczyć tzw. „instruktor prowadzący”. Jednak uczestniczy on na prawach obserwatora, bez prawa ingerencji w przebieg egzaminu.

Obowiązujące zasady określają 16-to punktowy katalog naruszeń przepisów ruchu drogowego, z których każde naruszenie skutkuje przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy z wynikiem negatywnym. Naruszenia te zostały określone w tabeli nr 12 załącznika nr 5 do rozporządzenia.

Tabela 12

Zachowania osoby egzaminowanej skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy
1. Kolizja drogowa
2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymała się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.
4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.
8. Niezastosowanie się do:8.1 sygnałów świetlnych,8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9. Niezastosowanie się do znaków:9.1 „stop”,9.2 „zakaz wjazdu”,9.3 „zakaz wjazdu …”,*)9.4 „zakaz ruchu w obu kierunkach”,9.5 „zakaz skręcania w lewo”,9.6 „zakaz skręcania w prawo”,9.7 „nakaz jazdy…”,*)9.8 „linia podwójna ciągła”,9.9 „powierzchnia wyłączona”. *) odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.
10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:10.1 na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,10.2 na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,10.3 pojazdom szynowym,10.4 rowerzystom,10.5 podczas zmiany pasa ruchu,10.6 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,10.7 podczas włączania się do ruchu,10.8 podczas cofania.
11. Naruszenie zakazu zawracania.
12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,14.4 na skrzyżowaniach,14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15. Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania.
16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony


Osoba egzaminowana uzyskuje:

 1. pozytywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania, o których mowa w §9 załącznika 5 do rozporządzenia,
 2. negatywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli:
  1. dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
  2. zachodzą okoliczności, o których mowa w § 30 ust. 4 pkt. 1-6 i ust. 5 pkt 1 rozporządzenia.

Oceniając kwalifikacje osoby egzaminowanej egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

 1. sposób wykonywania manewrów na drodze,
 2. zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
 3. umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
 4. skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
 5. dynamikę i kulturę jazdy,
 6. sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Po zakończeniu egzaminu praktycznego dla osoby egzaminator:

 1. informuje o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania,
 2. przekazuje jej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego, jeżeli wynik tego egzaminu jest pozytywny albo  negatywny.
Skip to content