Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu

Załącznik  Nr 2
do Uchwały Nr 17/214/07
Zarządu Województwa
Podkarpackiego
z dnia 13  lutego 2007 r.


S t a t u t

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

w Przemyślu


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej ustawą,
2. Zarządzenia Nr 37 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie,
3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
4. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
5. Niniejszego Statutu,
6. Ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

§2


1. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Przemyśl.

§3


1. Ośrodek posiada osobowość prawną.
2. Terenem działania Ośrodka jest Województwo Podkarpackie.


§4


Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Rozdział II
Zadania Ośrodka

§5


1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierującymi pojazdami.
2. Do zadań Ośrodka należy również wykonywanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności:

1) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności policją, strażą pożarną, ośrodkami szkolenia kierowców, urzędem celnym, strażą graniczną, szkołami itp.,
3) organizowanie szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,
4) propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym wśród jego uczestników poprzez organizowanie turniejów i konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz organizowanie imprez podnoszących praktyczne umiejętności kierowców,
5) organizowanie szkoleń dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,
6) organizowanie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,
7) przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego,
8) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej, wydawniczej i handlowej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
9) inicjowanie działań i wspieranie inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
10) opiniowanie i współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg i ulic oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym,
11) współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie egzaminowania i szkolenia oraz wymiana doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Do zadań Ośrodka należy również prowadzenie działań z zakresu obronności, ochrony i obrony cywilnej.
4. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, z której dochody będą przeznaczane na:

1) działalność związaną z organizowaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierującymi pojazdami,
2) zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozdział III
Organizacja i kierownictwo

§6


1. Strukturę Ośrodka stanowią:

1) Dyrektor Ośrodka,
2) Jeden lub dwóch zastępców Dyrektora Ośrodka z zastrzeżeniem ust. 2,
3) Wydział Finansowo-Księgowy,
4) Wydział Obsługi Klienta,
5) Wydział Administracyjno-Techniczny,
6) Wydział Kadr i Obsługi Prawnej,
7) Wydział Nadzoru, Organizacji i Szkoleń,
8) Wydział Egzaminowania,
9) Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
10) Stanowisko do spraw BHP, P.Poż. oraz Obronności, Ochrony i Obrony Cywilnej.

2. Każdorazową ilość zastępców Dyrektor Ośrodka jest zobowiązany uzgodnić z Zarządem Województwa.

§7


1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Ośrodka i osiągane wyniki finansowe.
3. Dyrektor uprawniony jest do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w zakresie działalności Ośrodka.
4. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
5. Wynagrodzenie dla Dyrektora Ośrodka ustala Zarząd Województwa Podkarpackiego.
6. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§8


1. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny, ustalony w drodze zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
2. W celu prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, Dyrektor Ośrodka może wydawać zarządzenia wewnętrzne w zakresie nie uregulowanym przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.
3. Dyrektor Ośrodka, w razie potrzeby, powołuje spośród swoich pracowników, przedstawicieli organów i jednostek współpracujących, zespoły problemowe jako organy pomocnicze, opiniodawcze lub doradcze.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§9


1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach dotyczących szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka, a także zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1994 r. o rachunkowości.
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego.
3. Roczny plan finansowy, Dyrektor Ośrodka przedkłada do wiadomości, Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
4. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka, zatwierdza Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Rozdział V
Kontrola wewnętrzna

§10


1. Dyrektor Ośrodka odpowiada za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystanie wyników kontroli.
2. Czynności kontrolne, w zakresie swojego działania, wykonują także z urzędu Kierownicy Wydziałów.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§11

1. Wszelkie zmiany Statutu wymagają formy pisemnej w trybie przyjętym dla jego nadania.

Skip to content