Wymagane dokumenty

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Wymagane dokumenty

1. Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie/prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • zgodę rodziców- jeżeli jest wymagana;
  • kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

2. Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ (Starosta) wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz numer identyfikujący, z którym należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.

3. Po zakończeniu szkolenia, WORD wyznaczy termin egzaminu po udostępnieniu przez kandydata na kierowcę swojego numeru identyfikującego profil oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub kartę stałego pobytu, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca, zgoda na pobyt tolerowany).

4. Wyżej wymienione dokumenty obowiązują kandydata na kierowcę również na egzaminie.

UWAGA: Aplikacja mObywatel nie jest dowodem osobistym!
Legitymacja szkolna również nie jest akceptowana!

Skip to content