Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Problematyka BRD

Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest istotny, gdyż każdy człowiek jest, lub może być jego uczestnikiem. W Polsce wypadkowość na drogach jest bardzo duża, na co składa się wiele czynników związanych m.in. z zachowaniem kierowców, pieszych, stanem nawierzchni, czy oznakowaniem dróg.

Wypadki drogowe to osobiste tragedie ludzkie pociągające za sobą zarówno straty społeczne, jak i materialne przede wszystkim dla ofiar
i ich rodzin. Dodatkowo zostają także uszkodzone lub zniszczone pojazdy i inne urządzenia komunikacyjne. 

  

Stale rosnąca liczba pojazdów powoduje większe natężenie ruch drogowego, co sprzyja wypadkom i kolizjom. Taka sytuacja może się nasilać, szczególnie przy złym stanie wielu polskich dróg, braku miejsca do parkowania, czy nieuwadze i brawurze kierowców i pieszych. Działania na rzecz BRD mają na celu nie tylko monitorowanie stanu bezpieczeństwa, ale także wypracowanie skutecznych sposobów na zmniejszenie i ograniczenie skutków wypadków.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest niezbędne z punktu widzenia Unii Europejskiej oraz dostosowania do wymagań innych uczestników ruchu drogowego w skali międzynarodowej. Wynikają one z rosnącego zapotrzebowania użytkowników na usługi transportowe, a także te związane z komfortem, jego dostępnością i elastycznością. Na drogach ciągle dochodzi do licznych wypadków, czasami śmiertelnych, które spowodowane są czynnikami nie zawsze zależnymi od uczestników ruchu. Przyczynami wypadków lub kolizji mogą być zarówno błędy kierowców, jak i złe warunki pogodowe. Celem artykułu jest poruszenie problematyki bezpieczeństwa na polskich drogach, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników ruchu drogowego.

 

 

Od wielu lat na drogach w Polsce, podobnie jak na całym świecie, obserwujemy coraz większe natężenie ruchu. Przyczyną tego jest zwiększająca się liczba zarejestrowanych pojazdów oraz rosnąca mobilność społeczeństwa. Konsekwencją tej sytuacji jest wiele niekorzystnych zjawisk, do których możemy zaliczyć zagadnienia związane z oddziaływaniem transportu drogowego na środowisko oraz zagrożenia wypadkami komunikacyjnymi i ich skutkami.

 

 

Przyczyny i skutki wypadków w systemie transportowym na całym świecie stanowią istotny problem społeczny i ekonomiczny. Transport samochodowy ma na celu przemieszczanie osób, lub ładunków po drogach lądowych z wykorzystaniem pojazdów kołowych. Zaletą tego najpopularniejszego rodzaju transportu jest możliwość dojechania do każdego punktu rozładunkowego, a przewożone ładunki mogą być o różnych, nawet nietypowych gabarytach. Ze względu na możliwość dostosowania taboru do przewożenia różnych ładunków, samochodami może być transportowane prawie wszystko. Jeśli chodzi o czas przewozu, to w porównaniu, np. z koleją jest dość atrakcyjny, a przede wszystkim bardziej elastyczny. Ten rodzaj przewozu nie jest jednak pozbawiony wad, do których zaliczamy przede wszystkim dużą wypadkowość na drogach, wysokie koszty transportu oraz stosunkowo niewielką masę załadunkową. Transport samochodowy również negatywnie wpływa na środowisko bo emituje dużo zanieczyszczeń i zakłóca naturalne ekosystemy. Transport powinien służyć gospodarce i ludziom i mieć wpływ na rozwój gospodarczy, ale jednocześnie nie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi oraz środowiska naturalnego. Dlatego aby ograniczyć degradację środowiska i zakłócanie naturalnych ekosystemów buduje się drogi poza strefami chronionego krajobrazu, a ekrany akustyczne mają chronić przed hałasem tereny zamieszkałe. Stosowanie benzyny bezołowiowej jest korzystne dla środowiska i pozytywnie wpływa na pracę pojazdów.

 

 

Na bezpieczeństwo w ruchu drogowym istotny wpływ ma osoba kierowcy, jako jednego z uczestników tego ruchu. Jego praca polega zwykle na bezpiecznym transporcie rzeczy lub ludzi, dlatego wykonujący ten zawód powinien charakteryzować się szybkim refleksem, mieć podzielną uwagę, odporność psychiczną oraz umieć szybko podejmować decyzję w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.

 

Kierowcy są zatrudniani przez przewoźników drogowych, czyli przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania  działalności  gospodarczej  z  zakresie  transportu  samochodowego.  Odpowiadają  za przewiezienie ładunków, częściowe lub całkowite  ich uszkodzenie, bądź zaginięcie, które nastąpiło w czasie pomiędzy przyjęciem towarów a ich wydaniem. Przewoźnik odpowiada również za opóźnienie dostawy oraz zaniedbania i czynności swoich pracowników.

 

Dlatego odpowiedzialność kierowcy  zawodowego  nie  polega  jedynie  na  dotarciu  do  celu,  ale  również  na  bezpiecznym dowiezieniu ładunku. Dużym  problemem  w  sektorze  transportu  są  poważne  dolegliwości  zdrowotne  kierowców,  do których zaliczają się przede wszystkim: bóle kręgosłupa, nadwaga, częste infekcje, choroby układu pokarmowego i sercowo-naczyniowego oraz dolegliwości mięśniowo-szkieletowe. Główną przyczyną problemów zdrowotnych kierowców jest środowisko pracy, na które składają się: statyczny charakter pracy  i  jej  zła  organizacja,  klimatyzacja,  wibracje,  niewłaściwa  pozycja  ciała  podczas  pracy, szkodliwość  oparów  i  dymów,  przenoszenie  niebezpiecznych   substancji,   skaleczenia   i   rany, zmęczenie, monotonia pracy oraz oczywiście stale towarzyszący stres. Aby uniknąć zagrożeń płynących z użytkowania pojazdów w transporcie drogowym, należy nie tylko kontrolować stan techniczny pojazdów, ale również systematycznie sprawdzać użytkowników jak i sposób przestrzegania przez nich przepisów ruchu drogowego

 

Pewność reakcji i niezawodność działania  kierowcy  zawodowego  jest  często  związana  z  jego  właściwościami  psychofizycznymi, kulturą jazdy i innymi umiejętnościami,  które mogą się okazać bezcenne na drodze.

 

Na wielu drogach w kraju i za granicą dochodzi do wypadków, w których są ranni, czasem zabici, a ponadto uszkodzeniu ulegaj pojazdy bądź też ponoszone są inne straty  materialne. 

Możliwe przyczyny powstawania wypadków:

1.Zły stan nawierzchni jezdni,  doprowadza do powstawania drgań pojazdów, które mogą zmniejszyć jego przyczepność,

2.Niekorzystne oddziaływanie warunków atmosferycznych, np. wystąpienie gęstej mgły ogranicza widzialność kierowcy,

3.Oznakowanie drogi, np. na niestrzeżonych przejazdach kolejowych

4.Złe oświetlenie drogi, np. na skrzyżowaniach,

5.Otoczenie drogi, (wśród łąk i lasów zdarza się mniej wypadków i kolizji niż w terenie zabudowanym),

6.Niedostosowanie prędkości jazdy przez kierującego pojazdem,

7.Niedyspozycja kierowcy.

  

Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym dotyczą reguł postępowania ujętych w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”, wynikających ze specyfiki konkretnej sytuacji oraz tych, które mają charakter zwyczajowy. Można do nich zaliczyć: ostrożność, bezpieczną prędkość , a także ograniczone zaufanie do innych uczestników ruchu oraz własnych umiejętności. Nie zawsze jednak kierowca stosujący się do wymienionych zasad jest w stanie prowadzić samochód w taki sposób, aby mógł zapanować nad nim w każdym momencie i niezależnie od jakichkolwiek zewnętrznych okoliczności .

 

 

Poziom bezpieczeństwa na drogach wymusza wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi, które promują bezpieczne zachowania uczestników ruchu. Nadrzędnym celem jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest dostarczenie danych o zagrożeniach na polskich drogach, rozpowszechnianie wiedzy na temat Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz podjęcie w tym zakresie następujących działań:

1.Opracowanie programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali krajowej i na szczeblu europejskim,

2.Tworzenie odpowiednich przepisów prawnych obowiązujących w Polsce i poza jej granicami, np. Konwencje ONZ, Dyrektywy UE, a także ustawy Parlamentu RP, które dotyczą zachowania i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

3.Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, który jest oparty na systemie punktów karnych, obowiązującym w Polsce i innych krajach UE

4.Szkolenie kierowców poprzez edukację niezawodową (amatorzy) oraz zawodową (np. kierowcy zawodowi, czy instruktorzy nauki jazdy). Znaczenie ma skuteczność szkolenia nie tylko na terenie kraju, ale także poza nim.

5.Organizacja kampanii społecznych, zlotów edukacyjnych itp

6.Powołanie wielu instytucji w Polsce i innych krajach, które mają na celu promocję i poprawę BRD

Wymienione działania są ważne i oczywiście należy je promować, ale nie zastąpią one umiejętności i odpowiedzialności kierowców oraz rozwagi innych uczestników ruchu

 

Poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach wpłynie pozytywnie na wizerunek kraju na tle międzynarodowym, co może zwiększyć jego atrakcyjność gospodarczą i turystyczną

STATYSTYKI

W 2019 roku do jednostek Policji zgłoszono 455 454 kolizje drogowe. Porównując do 2017 roku, w którym zgłoszono policji 436 469 kolizji, liczba ta zwiększyła się o 18 985 (+4,3%); • w porównaniu do 2018 roku, w którym zgłoszono 436 414 kolizji, liczba wzrosła o 19 040 (+4,4%).

Główne przyczyny wypadków na prostych odcinkach to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 2 734 wypadki,

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 1 790 wypadków,

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu - 1 447 wypadków,

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 1 108 wypadków,

- nieprawidłowe wyprzedzanie - 787 wypadków.

Główne przyczyny wypadków na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu to:

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 3 448 wypadków,

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu - 682 wypadki,

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 497 wypadków.

 

 

 

            W ostatnim dziesięcioleciu, najwięcej wypadków drogowych i ich ofiar odnotowano w 2011 roku. Od 2012 roku obserwowany jest spadek wypadków drogowych i ich ofiar, aż do roku 2016, kiedy nastąpił wzrost liczby wypadków i ich ofiar. W 2017 roku zanotowano znaczny spadek w porównaniu do roku poprzedniego. W 2018 i 2019 roku zmniejszyła się liczba wypadków i osób rannych, przy wzroście liczby osób zabitych. W 2020 r. nastąpiły spadki i mamy nadzieję że ta tendencja się utrzyma.

 

„… Straty nasze w związku z pojawieniem się samochodów są niewspółmierne (...). Jeżeli nie zatrzymamy tego przelewu krwi, z każdych naszych dwóch obywateli jeden zginie, albo będzie ciężko ranny w wypadku na naszych drogach…”

Prezydent USA L.B. Johnson – 1967 r.

 

 

Obsługa Klienta

 Poniedziałek - Piątek :
7:30 - 17:00
Sobota:
8:00 - 15:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wpłaty za egzamin:
Konto: 45 8642 1155 2015 1501 6814 0007
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

lub

70 1240 2568 1111 0010 9675 9258

Bank Polska Kasa Opieki

 

Wpłaty za szkolenia, jazdy próbne, plac manewrowy

i inne:
Konto: 13 8642 1155 2015 1501 6814 0001
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

 lub

56 1240 2568 1111 0010 9675 8831

Bank Polska Kasa Opieki

Sprawdź swoje punkty karne

infocar

    ZAPISY ONLINE

    infocar