Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

Egzaminatorzy

 

KURS DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu  organizuje szkolenia w zakresie kursu dla kandydatów na egzaminatorów oraz egzaminatorów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. (Dz.U z 2016r. poz. 232). Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. Kandydat na egzaminatora podlega szkoleniu, które obejmuje:

a)      szkolenie podstawowe - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na egzaminatora;

b)      szkolenie uzupełniające, w przypadku gdy rozszerza posiadane uprawnienia do egzaminowania kandydatów na kierowców.

Całość szkolenia zorganizowana jest w formie 4-miesięcznego kursu. Zajęcia odbywają się w weekendy (zajęcia teoretyczne) w dni robocze (zajęcia praktyczne). Po zakończonym kursie Dyrektor WORD w Przemyślu wydaje kandydatowi na egzaminatora lub egzaminatorowi zaświadczenie o ukończeniu kursu. Warunkiem jego otrzymania jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie. W przypadku kursu podstawowego  nie mniej niż 154 godziny zajęć teoretycznych i co najmniej 15 godzin zajęć praktycznych, w zależności od zakresu zdobywanych uprawnień. W przypadku kursu uzupełniającego  nie mniej niż 6 godziny zajęć teoretycznych oraz co najmniej 15 godzin zajęć praktycznych, w zależności od zakresu zdobywanych uprawnień

Program szkolenia

Tematyka wykładów/zajęć praktycznych

Liczba godzin zajęć teoretycznych

Liczba godzin zajęć praktycznych

Psychologia

20 godzin

-

Dydaktyka

20 godzin

-

Prawo o ruchu drogowym

30 godzin

-

Technika kierowania i obsługa pojazdu

20 godzin

-

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

16 godzin

-

Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora

42 godziny

-

Praktyka egzaminatorska

4 godziny

10 godzin

Technika i taktyka jazdy

2 godziny

5 godzin

 Egzamin wewnętrzny

Składa się z dwóch części:

a)      teoretycznej  obejmującej sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z przepisów ruchu drogowego, zagadnień dotyczących techniki kierowania i obsługi pojazdu, techniki i taktyki jazdy, zasad przeprowadzania egzaminu państwowego, etyki zawodu egzaminatora oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – przeprowadzanej w formie testu;

b)      części praktycznej  obejmującej sprawdzenie umiejętności wykonywania i oceny wykonania zadań egzaminacyjnych, realizowanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Wymagana dokumentacja:

Osoba przystępująca do szkolenia musi mieć ukończone 23 lata i złożyć przed rozpoczęciem kursu następujące dokumenty:

a)      Formularz zgłoszeniowy

b)      dokument potwierdzający posiadanie średniego wykształcenia;

c)       dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu za :

·         przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

·         przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

·         przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

·         prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

·         przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub

·         przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

d)      orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;

e)      orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;

f)       kopię posiadanego prawa jazdy (kat. B co najmniej 3 lata);

g)      dowód uiszczenia opłaty za udział w kursie;

Zapisu na kurs można dokonać poprzez złożenie wymaganej dokumentacji do:

a)      Działu Szkoleń i Brd przy ul. Topolowej 7 w Przemyślu,

b)      faxem:    16-675-06-58,

c)       e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt szkolenia jednego Uczestnika wynosi 3900,00 zł.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Numeru rachunku bankowego:              

13 8642 1155 2015 1501 6814 0001

Tytuł przelewu : Kurs dla kandydatów na egzaminatorów

Szczegółowe informacje można uzyskać :

a)      w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu ul. Topolowa 7 pok. 32

b)      pod numerem telefony (16) 675-06-58 wew. 27

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Obsługa Klienta

 Poniedziałek - Piątek :
7:30 - 17:00
Sobota:
8:00 - 15:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wpłaty za egzamin:
Konto: 45 8642 1155 2015 1501 6814 0007
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

lub

70 1240 2568 1111 0010 9675 9258

Bank Polska Kasa Opieki

 

Wpłaty za szkolenia, jazdy próbne, plac manewrowy

i inne:
Konto: 13 8642 1155 2015 1501 6814 0001
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

 lub

56 1240 2568 1111 0010 9675 8831

Bank Polska Kasa Opieki

Sprawdź swoje punkty karne

infocar

    ZAPISY ONLINE

    infocar